Hồ sơ bổ nhiệm cán bộ cấp Đại học quản lý

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

 

STT

Thành phần

Số lượng

Ghi chú

1

Nghị quyết của cấp ủy cơ sở đề nghị bổ nhiệm

01

 

2

Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền

01

 

3

Sơ yếu lý lịch

01

Mẫu 2C - BNV/2008 của Bộ Nội vụ

4

Lý lịch khoa học

01

Mẫu kèm theo CV số 548/QLKH ngày 16/6/2008 của ĐHTN

5

Bản kê khai tài sản, thu nhập

01

Mẫu 03 kèm theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ

6

Bản sao các văn bằng chứng chỉ (công chứng)

 

 

7

Giấy chứng nhận sức khỏe

01

 

8

Các biên bản họp và kiểm phiếu giới thiệu, tín nhiệm

01 bộ

Theo quy định

9

Nhận xét, đánh giá của Đảng ủy cơ sở (hoặc Chi ủy cơ sở)

01

 

10

Nhận xét của cấp ủy nơi cư trú

01